Personakt

IX:41, IX:481, X:953 Bonde, smed Mickel Mårtensson

Blev ca 44 år.

Far:X:81, X:961, XI:237, XI:1905 Morten Pederssön

Född:omkring 165443 år i hfl 1697
Död:1698-06 Gislöv, Ö.Nöbbelöv[Begr.datum] 42 år och 17 veckor gammal
Begravd:1698-06-10 Ö.Nöbbelöv 1)

Barn med IX:42, IX:482, X:954 Janna Tufvesdotter (1659? - 1737)

Barn:
Per Mickelsson (1680 - 1749)
IX:477 Mårten Mickelsson (1682? - 1724)
Una Mickelsdotter (1682? - )
VIII:241 Nils Mickelsson (1685 - 1753)
Karna Mickelsdotter (1687? - )
VIII:21 Sören Mickelsson (1687? - 1732)
Bengt Mickelsson (1689? - 1697)
Tufve Mickelsson (1692 - 1751)
Giertrud Mickelsdotter (1694 - )
Jöns Mickelsson (1697 - )

Noteringar

Gislöv nr 14
Hustrun 36 år i hfl 1697

Syskonskapet med Erik och Hindrik via dopvittnen.
Möjligen tillhör även Nils och Offe Mårtensson syskonskaran.
Brodern Per nämns i jordrevningen 1671.

Förekommer i 1687 års höstting
för uppdelning av betalning för den gård som Mickel brukar
www.osterlen.com/slaktforskning/1687ht.htm

Hösttinget 1690:
Hr Corneten Edle och manhaftigh Petter Grönwall instämbt smeden Mickel Mårtenss: i Gislöf saakgifwandes honom flött ifrån smedian der sammastädes, och taget der ifrån medh sigh 2:ne golfz huus, som på platzen upbygde stodo, och nu begieres Resusion före, eller dhe 2:ne golfz huus på platsen igiän.
Smeden Mickel Mårtenson som tillstädes war säger att chronans Befallningzman wälb:de Zacharias Stobaeus gifwet honom lof flötta samma huus derifrån platzen och lofft swara dherföre, men kunne intet skriffteligt wijsa.
Hr Corneten swarar emädan hans högh grefl: Excell:tz Hr kongl: Rådet Hr Feltmarskalken och General Gouverneuren wijst detta till lagh och rätt blifwer han derwedh, eij häller kan bonden giöra de orden Bewijslige han säijer altså påstår Hr Cornäten bonden betahlar husen, eller sätter dhem på platz igiän, hwareffter han begiärer Rättens uthslagh.
Bonden hade intet widare förebära utan allenast chronans Befall:n gifwet honom lof flötta huset bort af platzen medh sigh hwarföre han lofft swara.
Hr Corneten framlade hans höggrefl: Excell:z Hr kongl: Rådet, Hr feltmarskalken och General Gouverneurens nådige Resolution Dat: Ingelstadh d: 30 7bris 1690.
Hr Corneten Insinuerade sin inlaga Dat: Gislöf d: 29 Octob:r 1690: der Jempte Reffererade Hr Corneten att Bonden flött huusen ifrån chronans grundh inpå sin egen skatte hiordh det Bonden eij neka kunde, widare hade Parterne i denna saak intet att Referera.
Effter ventilerandet af denne saak blefwo parterne för Rätten således förente att Mikael Mårtenson betahlar till Hr Cornet Grönwall 12 D:r Smt för dhe 2 golfz huus han nedrefwet af chronans grundh och satt på sin egen skatte Jordh och dhet till förstkommande jul skier dhet icke, då undergå Excecution hwar medh dhem emällan uphäfwes all wijdare träta.


Källor

1)Östra Nöbbelöv C:1 (1689-1761) Bild 129 / sid 231 (AID: v105036.b129.s231, NAD: SE/LLA/13525)